top of page

TIETOSUOJASELOSTE

YKSITYISYYS & TURVALLISUUS

Henkilötietolaki (523/99) 10 §
Päivitetty 21.11.2022

1. Rekisterinpitäjä

By Laura Darth
Y-tunnus: 2642941-1
Pursimiehenkatu 21, 00150 Helsinki

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Laura Darth
By Laura Darth
Pursimiehenkatu 21, 00150 Helsinki
050-3312846
laura@lauradarth.com

3. Rekisterin nimi

By Laura Darth yrityksen asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)

Rekisterin käyttötarkoitus on By Laura Darth asiakasrekisterin ylläpitäminen sekä asiakkaiden tilausten arkistointi ja käsittely sekä asiakassuhteen hoitaminen. Tietoja käytetään tilauksiin liittyvään yhteydenpitoon, sekä tilausten toimittamiseen asiakkaalle. Tietoja voidaan käyttää myös By Laura Darth yrityksen toiminnan kehittämiseen sekä tilastollisiin tarkoituksiin. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

Asiakkaalla on oikeaus kieltää suoramarkkinointi ilmoittamalla siitä By Laura Darth:lle.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin kerätään rekisteröidyistä perustietoja, kuten:
– nimi
– osoitetiedot
– puhelinnumero
– sähköpostiosoite
– tiedot käsitellyistä tilauksista
– tilausten seurantatiedot
– muut asiakkaan ilmoittamat asiakassuhteen hoitoon liittyvät tiedot

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterinpitäjä rekisteröi asiakkaista ne tiedot, jotka asiakas itse tilausta tehdessään tai kilpailuun osallistuessaan ilmoittaa.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Asiakasrekisterin tiedot ovat ainoastaan By Laura Darthin käytössä, paitsi käyttäessä ulkoista palveluntarjoajaa joko lisäarvopalvelun tuottamiseen tai luottopäätöksen tueksi. Tietoja ei kuitenkaan luovuteta By Laura Darth yrityksen ulkopuolelle tai sen yhteistyökumppaneiden omaan käyttöön, paitsi luottohakemukseen, perintään tai laskutukseen liittyvissä asioissa sekä lainsäädännön velvoittaessa. Henkilötietoja ei siirretä Euroopan Unionin ulkopuolelle, ellei se ole By Laura Darthin tai sen yhteistyökumppanin teknisen toteutuksen varmistamiseksi tarpeellista.

Rekisteröityneen henkilötiedot hävitetään käyttäjän pyynnöstä ellei lainsäädäntö, avoimet laskut tai perintätoimet estä tietojen poistamista.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. By Laura Darthin asiakasrekisterin tiedot on tallennettu rekisterinpitäjän järjestelmään, joka on suojattu yritystoiminnassa normaalisti käytössä olevilla teknisillä menetelmillä. Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Järjestelmä on myös suojattu palomuurein ja muiden teknisten keinojen avulla. Järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain tietyt, ennalta määritellyt rekisterinpitäjän työntekijät. Rekisterin sisältämät tiedot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa. Rekisteriä ei luovuteta sivullisille.

9. Rekisteröidyn tarkastus-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

10. Tiedon korjaaminen

Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjän rekisteriasioista vastaavaan henkilöön tiedon korjaamiseksi tai poistamiseksi.

bottom of page